Kategorya: Mga Sangay Ng Militar

Ang Air Force ay may responsibilidad na magkaroon ng kamalayan sa mga hinihingi sa mga miyembro nito na nagreresulta mula sa mahabang deployment. Narito kung paano nito pinangangasiwaan ang mga ganitong sitwasyon.